Aktualności

Już niedługo powstanie nowa studnia w Chizavane. Setki ludzi uzyska dostęp do czystej wody !!!!

<

Newsletter

Chcesz otrzymywać na bieżąco informację o wydarzeniach fundacji? Zachęcamy do subskrypcji

Atykuły

Tomek na Czarnym Lądzie… Pewnie wielu z was znajome są przygody Tomka Wilkowskiego opisywane w powieściach Alfreda Szklarskiego o młodym chłopaku, który zapragnął podbić świat. W tym artykule chciałbym opowiedzieć o innym Tomku, którego marzenie o postawieniu swojej stopy na Czarnym Lądzie spełniło się i nabrało całkiem ciekawego kierunku.

Więcej >>

Mozambik - kraj, kultura Mozambik usytuowany jest na południowo-wschodnim krańcu Afryki. Całkowita długość granic państwowych wynosi 4.571 km. Mozambik graniczy z Malawi, RPA, Suazi, Tanzanią, Zambią i Zimbabwe. Długość linii brzegowej wynosi 2.470 km. Najwyższy szczyt Mozambiku to Binga (2436 m n.p.m.).

Więcej >>


PDF Drukuj Email
Statut

Repertorium A nr 4183/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego października dwa tysiące dziewiątego roku (12.10.2009r.), przed notariuszem Pawłem Kita, w siedzibie jego kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Polnej 24, w lokalu nr 8, stawili się:

1. Igor Dariusz Rozbicki, syn Dariusza i Joanny (PESEL ***********), według oświadczenia NIP 951-165-39-14, zamieszkały *************************.

2. Tomasz Karol Radecki, syn Józefa i Urszuli (PESEL ***********), według oświadczenia NIP 639-115-75-93, zamieszkały **************************.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych ważnych dowodów osobistych: ad. 1 AJD ******, ważnego do dnia 10 sierpnia 2016 roku, ad. 2 ARL******, ważnego do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Stawający oświadczyli ponadto, że nie zachodzą przyczyny powodujące unieważnienie powołanych dowodów osobistych ani uzasadniające obowiązek wymiany tych dowodów osobistych (stosownie do art.art. 40 i 43 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993, ze zm.).

I

STATUT FUNDACJI

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą "International Help Network", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez:

Igora Dariusza Rozbickiego (PESEL ***********), według oświadczenia NIP 951-165-39-14, zamieszkały *************************, legitymującego się dowodem osobistym AJD ******, ważnym do dnia 10 sierpnia 2016 roku;

Tomasza Karola Radeckiego (PESEL ***********), według oświadczenia NIP 639-115-75-93, zamieszkały *************************, legitymującego się dowodem osobistym ARL ******, ważnym do dnia 31 grudnia 2018 roku;

zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Kita w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Polnej 24 lok. 8, w dniu 12 października 2009 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Do wykonywania swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

3. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami podmiotom zasłużonym dla Fundacji.

2. Osoby fizyczne i prawne, jak również inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, które dokonały na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej), w wysokości co najmniej 7.000.- (siedem tysięcy) złotych, lub w przypadku podmiotów zagranicznych – 7.000.- (siedem tysięcy) Euro, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji potwierdzony stosownym Certyfikatem, jeżeli wyrażą takie życzenie.

3. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności, w tym w szczególności na rzecz społeczności krajów trzeciego świata oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia i dostępu do oświaty, jak również przyczynianie się do poprawy warunków egzystencji w obszarach występowania klęsk głodu, braku wody oraz chorób zakaźnych, a w szczególności przyczynianie się do: .

1. wykorzystania środków materialnych i finansowych dla budowy, utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia oraz oświaty;

2. polepszania zaopatrzenia służby zdrowia oraz ludności w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego;

3. zapobiegania chorobom, zwłaszcza chorobom zakaźnym w krajach trzeciego świata, poprzez rozwój profilaktyki oraz dostarczanie urządzeń oraz środków leczniczych;

4. zaopatrzenia w żywność i wodę społeczności krajów trzeciego świata;

5. zapobiegania występowaniu klęsk głodu i braku wody w krajach trzeciego świata;

6. rozwoju wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenia kwalifikacji kadry medycznej oraz rozwoju świadomości medycznej ludności;

7. podnoszenia poziomu edukacji w krajach trzeciego świata, w tym kształcenia i zaopatrzenia w pomoce edukacyjne pracowników oświaty w tych krajach,

8. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

9. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;

10. rozpowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

11. rozpowszechniania wartości chrześcijańskich.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. gromadzenie i wykorzystanie na cele wymienione w § 6 środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy;

2. współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą,

3. organizowanie, zgodnie z obowiązującym prawem, publicznych zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez kulturalnych, sportowych i dobroczynnych,

4. wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych (w przypadku pozyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na zakup:

a. środków medycznych,

b. żywności,

c. środków przyczyniających się do zapobiegania powstawaniu klęski głodu oraz braku wody,

d. materiałów edukacyjnych, w tym materiałów przyczyniających się do upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i wartości chrześcijańskich,

e. środków zaopatrzenia pracowników oświaty;

5. organizowanie wyjazdów w celu przekazania zebranych środków, o których mowa w ust. 4 powyżej.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000.- (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów;

2. dotacji i subwencji oraz grantów;

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4. dochodów z majątku Fundacji;

5. odsetek bankowych;

6. przekazania 1% podatku dochodowego – w przypadku uzyskania przez Fundację statusu Organizacji Pożytku Publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

7. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 11

Organami Fundacji jest Zarząd oraz Rada Nadzorcza.

§ 12

Członkowie Zarządu Fundacji i Rady Nadzorczej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów.

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej liczby Członków powoływanych przez Fundatorów na czas nieokreślony.

2. Fundator Igor Rozbicki posiada prawo powoływania i odwoływania jednego Członku Zarządu.

3. Fundator Tomasz Radecki posiada prawo powoływania i odwoływania jednego Członku Zarządu.

4. Trzeci i następni Członkowie Zarządu mogą zostać powołani w drodze zgodnego oświadczenia woli Fundatorów Igora Rozbickiego oraz Tomasza Radeckiego.

5. Członka Zarządu powołanego w trybie ust. 4 powyżej może odwołać każdy z Fundatorów samodzielnie.

6. Funkcja Prezesa Zarządu powierzana jest w drodze zgodnego oświadczenia woli Fundatorów, jednemu z Członków Zarządu, którego wybrali Fundatorzy w trybie ust. 1-4 powyżej.

7. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, Członków Zarządu powołuje i odwołuje drugi Fundator. Dotyczy to także odwołania Członka Zarządu powołanego wcześniej przez Fundatora, który później zmarł oraz powierzenia funkcji Prezesa Zarządu.

8. W przypadku śmierci obu Fundatorów, Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Fundacji. Dotyczy to także powierzenia funkcji Prezesa Zarządu.

9. Członek Zarządu przestaje pełnić swoją funkcję z momentem:

a. odwołania przez uprawniony do tego podmiot;

b. śmierci Członka Zarządu;

c. złożenia Radzie Nadzorczej Fundacji oraz pozostałym Członkom Zarządu Fundacji pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Zarząd

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

b. uchwalanie regulaminów;

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

d. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

e. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian Statutu Fundacji;

f. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów lub osób.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego Członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu, w tym podejmowanie uchwał, mogą odbywać się za pośrednictwem Internetu oraz innych środków porozumiewania się na odległość.

5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół podpisywany przez wszystkich Członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.

7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.

8. Zarząd może powoływać pełnomocników, w tym także pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Rada Nadzorcza.

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków.

3. Członków pierwszego składu Rady Nadzorczej powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Nadzorczej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Nadzorczej, powołuje swoją decyzją Rada Nadzorcza.

4. Powołanie Członka Rady Nadzorczej następuje na czas nieoznaczony.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Rady Nadzorczej i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Rady Nadzorczej, prawomocnego skazania za przestępstwo z winy umyślnej, odwołania. Rada Nadzorcza odwołuje swojego Członka w wyniku: sądowego pozbawienia go praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych. Odwołanie może nastąpić również w skutek zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Nadzorczej albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Nadzorczej.

7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swoich Członków.

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Nadzorczej.

9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Nadzorczej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

10. W razie powołania Członka Rady Nadzorczej, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

11. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba pozostająca z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 17

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 18

Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium;

2. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;

3. nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 19

Rada Nadzorcza Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:

1/ żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji;

2/ dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy Igor Rozbicki oraz Tomasz Radecki w drodze zgodnego oświadczenia woli. W razie śmierci jednego z Fundatorów uprawnienie to przechodzi na drugiego z nich. W razie śmierci obu Fundatorów uprawnienie do zmiany Statutu Fundacji przechodzi na Radę Nadzorczą.

Połączenie z inną fundacją

§ 21

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Niedopuszczalne praktyki

§ 22

Fundacja nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi powołane wyżej osoby pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

2. przekazywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów  Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zgody Fundatorów Igora Rozbickiego oraz Tomasza Radeckiego.

Likwidacja Fundacji

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów Igora Rozbickiego oraz Tomasza Radeckiego.

3. Likwidatorów Fundacji w drodze zgodnego oświadczenia woli powołują i odwołują Fundatorzy Igor Rozbicki oraz Tomasz Radecki.-

II

1. Do składu Pierwszego Zarządu Fundacji Fundator Igor Rozbicki powołuje Tomasza Radeckiego (PESEL **********).

2. Fundator Tomasz Radecki rezygnuje ze swojego uprawnienia o którym mowa w § 13 ust. 2 Statutu Fundacji w zakresie powołania Członka Zarządu do Pierwszego składu Zarządu Fundacji.

3. Fundatorzy Igor Rozbicki oraz Tomasz Radecki, stosownie do § 13 ust. 6 Statutu Fundacji powierzają funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Tomaszowi Radeckiego (PESEL ***********).

III

Pierwszą Radę Nadzorczą Fundacji stanowią:

1. Igor Rozbicki (PESEL ***********);

2. Szymon Damięcki (PESEL **********);

3. Paweł Zajkowski (PESEL **********).

IV

Fundatorzy wskazują, że ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia, o ile sąd rejestrujący Fundację nie uzna inaczej.

V

Koszty niniejszego aktu ponoszą Fundatorzy.

VI

Wypisy tego aktu można wydać Fundatorom oraz Fundacji w dowolnej liczbie.

VII

Pobrano następujące opłaty:

1) tytułem taksy notarialnej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- zł

3) 22% podatku VAT   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,22 zł

na podstawie:

1) - § 3 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004r., Nr 148, poz. 1564, ze zm.);

2) - art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535, ze zm.).

Czynność niniejsza nie podlega ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku (t.j. Dz. U. 2007r., Nr 86, poz. 959, ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

 

Partnerzy